Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

PersonelSubeMudurlugu

Giriş
 
A) İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ
 1. ​Büronun çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek, düzenlemek; hızlı, etkin, ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2.  İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,
 3. Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,
 4. Çalışma ortamının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın bakımlı ve çalışır bulunmasını sağlamak,
 5. Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirleri geliştirmek ve üstlerine önermek,
 6. Emrinde çalışan personelin maddi ve manevi sebeplerden kaynaklanan psikolojik sorunlarını önceden tespit ederek, bu sorunlarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 7. Şube Müdürlüğü’nde bulunması gerekli evrakı dosyalayıp muhafaza edilmesini sağlamak,
 8. Şubenin brifingi ve istatistik bilgilerini hazırlamak ve güncelleştirilmesini sağlamak ve şube brifingini Bilgi İşlem Büro Amirliğine göndermek,
 9. Yüksek Okul birimleri arasındaki yazışmaları yürütmek,
 10. Şubenin diğer büroları arasındaki koordinasyonu sağlamak, büroların diğer şubelerle yapacakları yazışmaları sağlamak,
 11. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
B) ÖZLÜK İŞLERİ BÜRO AMİRLİĞİ
 1. Yüksek Okulda görev yapmakta olan tüm personel hakkında ayrı ayrı dosya açmak, haklarında  yapılacak yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek,
 2. Personelin yıl sonunda gizli sicil raporlarının doldurulmasını sağlamak, özlük işlerini takip etmek,
 3. Asalet tasdik işlemleri ile hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,
 4. İlişik kesme, görevden uzaklaştırma, meslekten çıkarma, göreve başlama, görevlendirme ile askerlik görevine giden personelin ilişik kesme ve görev hitamı başlama işlemlerini yapmak,
 5. Vefat eden personel ile ilgili yazışmaları yapmak,
 6. Personelin derece ve kademe ilerlemesinin takibini yapmak,
 7. Birimler arası personel görevlendirme işlemlerini yapmak,
 8. Personelin nöbet işlemlerini düzenlemek,
 9. Emekli olacak personelin emeklilik işlemlerini yapmak,
 10. Yeni göreve başlayan, terfi eden, kimlik yıpratan ve zayi eden personele tanıtma kartı ve daimi giriş kartı verilmesi için gerekli işlemleri yapmak,
 11. Personel talebi ve personel fazlalığı veya başka nedenlerle personelin Yüksek Okul dışına gönderilmesi amacıyla Akademi ile gerekli yazışmaları yapmak,
 12. Çeşitli sebeplerden dolayı İl dışına giden personelin, birimlerden gelen talep yazıları üzerine dış görev onaylarının alınması ile ilgili işlemleri yapmak,
 13. Yüksek Okuldan tayin, atama ve emeklilik gibi sebeplerden dolayı ilişik kesen personelin dosyasını arşivlemek,
 14. Personelin atama, sarfı-nazar ve erteleme gibi işlemlerini ve hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,
 15. Personelin almış olduğu kurs, sertifika, disiplin kurulunca verilen ceza karar evrakları ile taltiflerini Personel Daire Başkanlığına bildirmek ve dosyalarında bulunan evsaf kartlarına işlemek,
 16. Adli ve idari mercilerce sorulan hususlara ve ayrıca personel adresi ve diğer bilgilere cevap vermek,
 17. Talep edilmesi halinde personele görev belgesi, pasaport talep formu, mermi satın alma ve imza sirküsü belgeleri düzenlemek,
 18. Evlenmek için müracaatta bulunan personelin evlilik tahkikatlarının yazışmalarını yapmak,
 19. Personelin intibak işlemlerini yapmak,
 20. Personelin yıllık, mazeret izni ve istirahatı ile ilgili yazışmaları yapmak,Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
C) DİSİPLİN BÜRO AMİRLİĞİ
 1. ​İlgili disiplin yönetmeliğine aykırı bir eylemden dolayı disiplin suçu işleyen personel hakkında disiplin soruşturması açılması için gerekli işlemleri yapmak,
 2. İlgili disiplin yönetmeliğine aykırı bir eylemden dolayı disiplin suçu işleyen öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılması için gerekli işlemleri yapmak,
 3. Yüksek Okul Polis Disiplin Kurulu ve Öğrenci Disiplin Kurulu sekreterya hizmetlerini düzenlemek, alınan kararları yürütmek,
 4. Disiplin ile ilgili konularda diğer birimlerle işbirliği ve koordine sağlamak,
 5. Disiplin iş ve işlemlerine ilişkin diğer mevzuatlarla verilen görevleri yapmak,
 6. Personel hakkında onaylanarak kesinleşen disiplin kurulu karar evrakları ile re’sen verilen tecziye evraklarını evsaf kartına işlemek ve birer suretlerini şahsi dosyalarına konulmak üzere Özlük İşleri Büro Amirliğine göndermek,
 7. Öğrenci ve personelin işledikleri disiplin suçları hakkında gerekli istatistiki bilgileri tutmak,
 8. Disiplin suçu çeşitlerini sebepleri ile incelemek, önleyici tedbirler almak üzere önerilerde bulunmak,
 9. Disiplin Kurulların toplantı gündemini hazırlamak ve üyelerine duyurmak,
 10. Fena disiplin puanı 20 ve daha yukarı olan öğrencilere gerekli uyarıları yapmak,
 11. Disiplin puanı nedeniyle ilişiği kesilmesi gereken öğrenciler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
 12. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
D) SOSYAL HİZMETLER BÜRO A​MİRLİĞİ
 1.  Öğrencilerin ve personelin Polis-Halk ilişkileri ve sosyal davranışlarının gelişmelerini temin edici tedbirleri almak, bu amaçla çeşitli toplantılar ve sosyal faaliyetler düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılımlarını sağlamak,
 2. Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı ve mahalli özelliklerini tanıtıcı geziler düzenlemek,
 3. Resmi veya özel toplantılar; kabuller ve törenler ile moral eğlence günleri gibi merasimlerin yapılmasına elverişli şartları sağlamak,
 4. Müdürlükçe düzenlenecek olan her çeşit kurs, seminer, konferans veya sergilerin yapılması için uygun şartları hazırlamak,
 5. Personelin Hizmet İçi Eğitim işlemlerini yürütmek,
 6. Yüksek Okul personelini veya öğrencilerinin herhangi bir hastalık veya sakatlığa uğrayanlardan tedavi veya moral yönünden güçlenmesi için gerekli yardımda bulunmak,
 7. Şehit, görev malulü, hastalık gibi nedenlerle personeli ve öğrencileri mağdur durumda bırakacak hallerde, mağdurlara  gerekli yardımın yapılması amacıyla girişimlerde bulunmak,
 8. Lojman talebinde bulunan personelin işlemlerini yürütmek,
 9. Yüksek Okul Rehberlik ve Danışma Büro Amirliğinin görevleri dışında kalan, idari herhangi bir sorunu nedeniyle müracaat eden personele ve öğrenciye yardımcı olmak, gerektiğinde ilgili birim ile iletişimini sağlamak,
 10. Yüksek Okul bünyesinde faaliyet gösteren terzi, berber, çay ocağı vb. iş ocakları ile ilgili defter kayıtlarını, hesap işlemlerini ve malzeme alımlarını tutmak,
 11. İş ocakları ile ilgili gelir-giderleri tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde yapmak, gelir ve giderleri düzenli bir şekilde tutmak,
 12. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS