Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

KorumaSubeMudurlugu

Giriş

İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ

 1. Büronun çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek, düzenlemek; hızlı, etkin, ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,
 3. Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,
 4. Çalışma ortamının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın bakımlı ve çalışır bulunmasını sağlamak,
 5. Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirleri geliştirmek ve üstlerine önermek,
 6. Emrinde çalışan personelin maddi ve manevi sebeplerden kaynaklanan psikolojik sorunlarını önceden tespit ederek, bu sorunlarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 7. Şube Müdürlüğü’nde bulunması gerekli evrakı dosyalayıp muhafaza edilmesini sağlamak,
 8. Şubenin brifingi ve istatistik bilgilerini hazırlamak ve güncelleştirilmesini sağlamak ve şube brifingini Bilgi İşlem Büro Amirliğine göndermek,
 9. Yüksek Okul birimleri arasındaki yazışmaları yürütmek,
 10. Şubenin diğer büroları arasındaki koordinasyonu sağlamak, büroların diğer şubelerle yapacakları yazışmaları sağlamak
 11. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
GÜVENLİK BÜRO AMİRLİĞİ 
 1. ​Personelin ve öğrencilerin her türlü tehlikeye karşı can güvenliğini sağlamak,
 2. Silah, araç ve gereçlerin her türlü tehlikeye karşı güvenliğini sağlamak için koruma tedbirleri almak,
 3. İç ve dış güvenlik görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak,
 4. Müdürlüğe ait bina ve eklentileri ile personel araç ve gereçlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla resmi ve sivil tüm personel ile ziyaretçiler için Daimi Giriş Kartı ve Ziyaretçi Kartı tanzim etmek, gelen ziyaretçilerin ziyaret defterine kayıtlarını yapmak, personelin yaka kartsız bina ve tesislerde dolaşmamasını takip etmek,
 5. Güvenlik Büro Amirliğine ait defterleri tanzim etmek ve muhafazasını sağlamak,
 6. Okulun giriş ve çıkışlarını devamlı olarak kontrol altında tutmak, gelen ve giden şahısların hüviyet kontrollerini ve üst aramalarını yapmak,
 7. Yüksek Okula getirilen her türlü paket, koli vb. gibi maddeleri kontrol ettikten sonra ilgililere verilmesini sağlamak, şüpheli görülen paketler hakkında uzmanlarca gereği yapılmak üzere ilgili birime haber vermek,
 8. Yüksek Okul personeli ve ziyaretçilere ait otolara otopark giriş kartı düzenlemek ve otopark yerinden başka mahallerde park etmelerine mani olmak,
 9. Yüksek Okula ait herhangi bir demirbaş eşyanın, yiyecek maddesinin, yetkililerin haberi olmadan Yüksek Okul binası dışına çıkartılmasına mani olmak,
 10. Nöbet yerleri dışında ihtiyaca göre yeni nöbet yerleri tespit etmek ve Müdürlük onayı ile ihdas etmek,
 11. Nöbetçi Amirliğinde bulunan araç-gereç, silah, mühimmat ve muhabere araçlarını kontrol ve muhafaza ederek yeni nöbeti devralacaklara imza karşılığı devretmek,
 12. Nöbetçi personelin nöbete gelip gelmediğini kontrol etmek,
 13. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.​ 
SİVİL SAVUNMA BÜRO AMİRLİĞİ 
 1. ​Sivil Savunma Planını yapmak ve ilgili ekipleri kurmak,
 2. Kurum binasının sabotaj, yangın ve her türlü tehlikeye karşı fiziki güvenliğini sağlamak,
 3. Sivil Savunma ile ilgili eğitim ve tatbikat yapmak,
 4. Sabotaja karşı koruma talimatı hazırlamak,
 5. Yangından korunma tedbirlerini almak, yangın köşelerini düzenlemek, ihtiyacı karşılayacak şekilde yangın söndürme ekipleri kurmak,
 6. Binalardaki yangın söndürme araç, gereç ve donatım malzemelerinin temini, bakımı ve kontrolleri yapmak, kullanıma hazır halde bulundurmak,
 7. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 
MUHABERE BÜRO AMİRLİĞİ
 
 1. ​Santral, telefon ve telsiz ile muhabere hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak
 2. Muhabere disiplinini temin ederek, talimatlara göre muhabere yapılmasını sağlamak,
 3. Muhabere kurallarına aykırı hareket edenler hakkında rapor tanzim ederek yetkililere konuyu iletmek,
 4. Önemli konuların özetini deftere kayıt etmek, telsiz konuşmalarını bant kaydına almak,
 5. Sistemleri devamlı kontrol ederek arızalı devrelerin arızasını Büro Amirine bildirerek talimatlar doğrultusunda derhal arızaların giderilmesini temin etmek,
 6. Santral sistemleri üzerinden resmi olmayan görüşme yapılmasına mani olmak,
 7. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.​
​​
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS