Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

IdariMaliIsleSubeMudurlugu

Giriş

İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ

 1.  Büronun çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek, düzenlemek; hızlı, etkin, ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,
 3. Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,
 4. Çalışma ortamının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın bakımlı ve çalışır bulunmasını sağlamak,
 5. Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirleri geliştirmek ve üstlerine önermek,
 6. Emrinde çalışan personelin maddi ve manevi sebeplerden kaynaklanan psikolojik sorunlarını önceden tespit ederek, bu sorunlarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
 7. Şube Müdürlüğü’nde bulunması gerekli evrakı dosyalayıp muhafaza edilmesini sağlamak,
 8. Şubenin brifingi ve istatistik bilgilerini hazırlamak ve güncelleştirilmesini sağlamak ve şube brifingini Bilgi İşlem Büro Amirliğine göndermek,
 9. Yüksek Okul birimleri arasındaki yazışmaları yürütmek,
 10. Şubenin diğer büroları arasındaki koordinasyonu sağlamak, büroların diğer şubelerle yapacakları yazışmaları sağlamak,
 11. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
BÜTÇE VE DOĞ​RUDAN TEMİN BÜRO AMİRLİĞİ 
 1. ​Satın alınacak mal ve hizmetler için ihtiyaç duyulacak ödeneği ilgili birimden talep etmek,
 2. Satın alınacak mal ve hizmetler için gerekli işlemleri mevzuat hükümlerine göre yapmak,
 3. Yüksek Okul personel ve öğrencileri ile ilgili birimlerin bildirdiği sağlıkla ilgili ihtiyaçları temin etmek,
 4. Yüksek Okulun ihtiyacı olan elektrik, su, telefon ve gazın ödemelerini yapmak, ödenek durumunu takip etmek,
 5. Yüksek Okulun ihtiyacı olan ve ilgili birimlerce miktarı belirtilen akaryakıt ve kalorifer yakıtını ilgili mevzuat çerçevesinde temin etmek,
 6. Yüksek Okulda kullanılan, bakım ve onarımı yapılması gereken malzeme ile araçların yıllık bakım ve onarım sözleşmelerini yapmak,
 7. Yüksek Okulun ihtiyacı olan ve diğer birimlerce miktarı tespit edilerek bildirilen malzeme, araç, gereç demirbaş ve sarf malzemelerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satın almak ve temin etmek,
 8. Yapılan alımlarla ilgili ödeme evraklarını tanzim ederek, hak sahiplerine ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere göndermek,
 9. İhalesi yapılan işlerin ödemelerinin yapılmasıyla ilgili hak ediş ve icmalleri düzenlenerek gönderilen evrakların tahakkuklarının kesilip hak sahiplerine ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere göndermek,
 10. Mali bütçe yılı içerisinde birimlerle koordineli olarak bütçe hazırlığı yapmak ve ilgili yerlere göndermek,
 11. Birimlerin ihtiyacı olan ve talep edilen, mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmetleri konularındaki ihalelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlığını yapmak,
 12. İhale Komisyonlarının oluşturulması ile ilgili yazışmaları yapmak,
 13. Yapım İşleri ile ilgili olarak gerekli yazışmaları yapmak ve keşif özetlerini hazırlatmak,
 14. İhalelerin sonuçlandırılmasından sonra, işin yapılması safhasındaki yazışmaları yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek, işin yapılmasının takibini sağlamak,
 15. Muayene Kabul İşlemleri için ihale dokümanlarını göndermek suretiyle İkmal Büro Amirliğini bilgilendirmek,
 16. Yapılan ihalelerden, mevzuat gereği bildirilmesi gerekenleri SSK ve ilgili kurumlara bildirmek,
 17. Ödemenin yapılması ile ilgili hak ediş ve icmalleri düzenlemek, düzenlettirmek ve tahakkukunun yapılmasını sağlamak,
 18. Mevzuat hükümleri çerçevesinde, işin bitiminden sonra yüklenicilerin talepleri doğrultusunda iş bitirme belgelerini tanzim ederek vermek, teminatların çözülmesi için gerekli işlemleri yapmak,
 19. İhalelerle ilgili olarak, Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer bütün mevzuatları takip ederek, güncelleme işlemlerini ve gereğini yapmak,
 20. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI BÜRO AMİRLİĞİ
 1. ​Yüksek Okula ait ihtiyaçları temin edip zamanında hak sahibi personel ve öğrencilere dağıtmak,
 2. Yüksek Okulun ihtiyacı olan her cins ve marka silahı, mermiyi ve teçhizatı temin ederek görevli personele dağıtmak,
 3. Mevcut silahların bakım ve muhafazasını temin etmek,
 4. Ambarda bulunan tarihi ve müzelik değer taşıyan mevcut silahların muhafaza ve bakımını sağlamak,
 5. Temin edilen her nevi tüketime yönelik taşınırın Taşınır Mal Yönetmeliğinin 12 nci, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 19 uncu maddelerine göre giriş işlemlerini yaparak, ihtiyaç duyan birimlere  tahsisini yapmak ve yine aynı yönetmeliğin 20 nci maddesine göre tüketilen taşınırların düşümünü yapmak,
 6. Temin edilen her nevi demirbaş taşınırın Taşınır Mal Yönetmeliğinin 12 nci, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddelerine göre giriş işlemlerini yaparak, ilgili  birimlere  tahsisini yapmak,  birimlerin  demirbaş  listelerini  hazırlayarak  listelerin asılmalarını sağlamak, kullanım değeri kalmayan taşınır malın 22/10/2008 tarihli ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliği ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 25 inci veya 26 ncı maddesine göre düşümünü yapmak,
 7. Her yılsonunda Taşınır Mal Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine göre taşınır mal yönetim hesap cetvellerini hazırlamak, Sayıştay veya kanunlarla yetkili kılınmış mercilere bu listeleri istenildiğinde göndermek ve denetimlerde ibraz edilmek üzere listeleri birimlerinde muhafaza etmek,
 8. Her türlü mal ve hizmet  alımlarında Muayene Komisyonlarını oluşturmak, alımı yapılan mal ve hizmetin muayene işlemlerini yaptırarak düzenlenecek olan evrakları, ödeme evraklarına esas olmak üzere Taşınır Mal İşlem Belgesine bağlayarak ilgili birime göndermek,
 9. Yüksek Okul içinde kullanılan miatlı eşyanın kullanım süresini takip ederek zamanından önce kullanım alanından çıkartılmasını önlemek,
 10. Kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucunda taşınır malın fire vermesi, kaybolması, kırılması veya bozulması nedeniyle oluşan kamu zararlarında, Zarar Tespit Komisyonlarım kurarak ilgililerden 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükümleri doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,
 11. Temin şekli her ne olursa olsun ederi belli olmayan taşınır mallar için Taşınır Mal Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi ikinci fıkrasına göre Değer Tespit Komisyonunu kurmak ve komisyon raporlarına dayanarak taşınır malların kayıtlarını yapmak,
 12. Yüksek Okul araç kuvvesine kayıtlı motorlu araçların kayıt işlemlerini ve HEK (Hurda-Enkaz-Köhne) durumlarının takibini Ulaştırma Büro Amirliği ile Koordineli bîr şekilde yaparak HEK'e ayrılması gereken araçların HEK işlemleri İle kayıt silme İşlemlerini yaparak Genel Müdürlük kuvve kayıtlarından düşümünün yapılmasını sağlamak,
 13. Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin diğer görevleri yapmak,
 14. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
MUHASEBE BÜRO AMİRLİĞİ
 1. ​Personelin maaş, ücret, tazminat, sürekli ve geçici görev yollukları ile sosyal yardımlarını, öğrencilerin harçlık ve harcırahlarını tahakkuk ettirerek ödemek,
 2. Tazminat ödemesi gereken durumlardan ilişiği kesilen personel-öğrencilerin ödemek zorunda olduğu tazminat işlemlerini yapmak ve ilgili yerlere bildirmek,
 3. Her türlü harcamaya ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek,
 4. Ek ders ücretlerini tahakkuk ettirmek ve ilgililere ödenmesini sağlamak,
 5. Şahıslara ve Emekli Sandığına tevdii gereken şahıs emeklilik fişlerini hazırlamak ve Emekli Sandığına intikalini sağlamak,
 6. Personel hakkında icra dairelerinden gelen icra emri ile ilgili işlemleri yerine getirmek ve ilgili şubeye bilgi vermek,
 7. Bütçe hesaplarından doğan devlet alacaklarını takip ve tahsil etmek,
 8. Bütçe imkanlarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak,
 9. Muhasebe ile ilgili defter ve kayıtları tutmak,
 10. Emekli Sandığına yatırılması gereken fiili hizmet zamları ile karşılıklarının tahakkukunu yapmak ve sandığa yatırılmasını sağlamak,
 11. Yüksek Okul ile eczanelerin sözleşmelerini tanzim etmek,
 12. Personel ve öğrencilerin tedavileri ile ilgili faturaları ve tıbbı malzeme, tahlil bedelleri, diş tedavi, gözlük ve ilaç bedellerinin ödenmesiyle ilgili evrakları tanzim etmek, ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere göndermek,
 13. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS