Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Eğitim Şube Müdürlüğü

Giriş

İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ

 1. Büronun çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek, düzenlemek; hızlı, etkin, ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,
 3. Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,
 4. Çalışma ortamının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın bakımlı ve çalışır bulunmasını sağlamak,
 5. Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirleri geliştirmek ve üstlerine önermek,
 6. Emrinde çalışan personelin maddi ve manevi sebeplerden kaynaklanan psikolojik sorunlarını önceden tespit ederek, bu sorunlarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 7. Şube Müdürlüğü’nde bulunması gerekli evrakı dosyalayıp muhafaza edilmesini sağlamak
 8.     h) Şubenin brifingi ve istatistik bilgilerini hazırlamak ve güncelleştirilmesini sağlamak ve şube brifingini Bilgi İşlem Büro Amirliğine göndermek,
 9. Yüksek Okul birimleri arasındaki yazışmaları yürütmek,
 10. Şubenin diğer büroları arasındaki koordinasyonu sağlamak, büroların diğer şubelerle yapacakları yazışmaları sağlamak,
 11. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
PLAN-PROGRAM VE UYGULAMA BÜRO AMİRLİĞİ
 1. Haftalık ders programı hazırlamak,
 2. Günlük zaman çizelgelerini hazırlamak,
 3. Öğretim elemanlarının derslere devam çizelgesini hazırlamak, günlük sınıf defterlerini hazırlamak ve incelemek, boş geçen derslerin sebeplerini tespit ederek Şube Müdürü’ne bilgi vermek,
 4. Öğrencilerin bilgi, beceri ve kültürlerini artırmak amacı ile Müdür’ün uygun göreceği konferans, seminer ve paneller düzenlemek,
 5. Kurum, yönetici, eğitici personel ve eğitim-öğretim gören öğrenciler hakkında her türlü istatistikleri düzenlemek ve kayıtlarını tutmak,
 6. Yüksek Okul Eğitim-Öğretim Kurulu raportörlük görevini yerine getirmek, kurul kararlarının bir suretini Başkanlığa göndermek,
 7. Öğretim elemanlarının ders yüklerini İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü’ne bildirmek,
 8. Teknik gelişmelerin takibini ihtiyaçlara göre yaparak geliştirme teklifleri hazırlamak,
 9. Uygulamalı Eğitim ile ilgili gerekli planlama ve işlemleri yapmak,
 10. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
SINAV DEĞERLENDİRME VE SORU BANKASI BÜRO AMİRLİĞİ
 1. Yüksek Okula alınacak öğrenciler ile ilgili duyuruları yapmak,
 2. Yüksek Okul öğrenci adaylığına başvuruların ve sınavların sağlıklı yürütülmesini sağlamak,
 3. Aday Değerlendirme ve Seçme Kurullarınca haklarında “Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olur” veya “Olamaz” kararı verilen adaylarla, ilgili Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak,
 4. Sınavlarda başarılı olan adayların dosyalarının, planladıkları Yüksek Okullara intikalini sağlamak,
 5. Öğrencilerin ara, yarı yıl, yıl sonu, bütünleme, ek bütünleme, mazeret sınavı programını hazırlamak,
 6. Sınavların sınav programına göre yapılmasını sağlamak,
 7. Sınavlardan sonra her dersin sınav not cetvellerini hazırlamak, sınıf geçme defterlerini işlemek, öğrencilere ve ilgili birimlere duyurmak,
 8. Sınavlara ilişkin maddi hata, itiraz dilekçelerini almak ve dersin öğretim elemanı ile birlikte itirazı sonuçlandırmak,
 9. Dereceye giren öğrencileri tespit etmek,
 10. Sınavlara ilişkin istatistiği bilgileri ve grafikleri çıkarmak,
 11. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak .
ÖĞRENCİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜRO AMİRLİĞİ
 1. Öğrencilerin kayıtlarını yapmak, tahkikatı olumlu olarak tamamlanan ve olumlu sağlık kurulu raporu alanların kesin kayıt işlemlerini yapmak ve künye defterine işlemek,
 2. Sınavlarda başarılı olan ve kendi Yüksek Okullarına planlanarak geçici kaydı yapılan öğrenci adaylarının tahkikatlarını yaptırmak, tahkikat dosyalarını incelemek, eksik görülen belgeleri tamamlattırmak, durumları Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinde aranılan şartlara uygun olmayanların dosyalarını işlemden kaldırmak üzere Başkanlığa göndermek,
 3. Tazminat ödemesi gereken ilişiği kesilen öğrencilerin, tazminat ile ilgili işlemlerinin, yapılması üzere İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü’ne hususiyeti bildirmek,
 4. Geçici kaydı yapılan öğrenci adaylarını sağlık kurulu raporu aldırmak üzere hastaneye sevk etmek, alınan raporları incelemek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na göndermek,
 5. Genel Müdürlük ve Müdürlükçe ödüllendirilen öğrencilerin, ödüllerini dosyasına işlemek,
 6. Evlenmek için müracaatta bulunan öğrencilerin evlilik tahkikatlarının yazışmalarını yapmak,
 7. Öğrencilerin bilgi formlarını düzenlemek,
 8. Öğrencilerin izin, mazeret izni, evci izni ve istirahat işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak, evraklarını dosyalamak ve muhafaza etmek,
 9. Öğrencilerin mezuniyet ilişik kesme yazılarını yazıp, bütün evraklarını atandıkları yerlere göndermek,
 10. Mezun olan öğrencilerin isim listesini sicil numaraları ile birlikte Başkanlığa bildirmek,
 11. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
KÜTÜPHANE BÜRO AMİRLİĞİ
 1. Kurumda mesleki, ilmi ve kültürel konuları ihtiva eden kütüphane kurmak, geliştirmek, öğrenci ve personelin kültür düzeyinin yükseltilmesine yardımcı olmak,
 2. Kütüphane için yararlı olan eserleri tespit ve temin etmek,
 3. Kütüphaneye konulmak üzere gönderilen eserleri tetkik ederek, uygun görülenleri personel ve öğrencilerin istifadesine sunmak,
 4. İdarece kütüphanelerde bulunması uygun görülen kitap ve yayınları ilgili defterine kayıt etmek ve fişleri hazırlamak,
 5. Kütüphanede bulunan kitapların muhafazasını ve süreli yayınların ciltlenmesini sağlamak,
 6. Yüksek Okul yayınları için gerekli planlamayı yapmak ,
 7. Mesleki ve ilmi konulardaki yayınları takip etmek, değerlendirmek ve uygun görülenleri çoğaltmak,
 8. Öğrencilerin derslerini takip edecekleri kitapları tespit etmek, ders notlarını temin etmek ve çoğalttırarak dağıtılmasını sağlamak,
 9. Okuyucuların kütüphane hakkında istek ve eleştirilerini tespit etmek, değerlendirmek ve uygun gördüklerini Şube Müdürü’ne iletmek,
 10. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
BİLGİ İŞLEM BÜRO AMİRLİĞİ
 1. Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak, gerekli yayın ve dokümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak,
 2. Kapalı devre TV bulunması halinde eğitim-öğretim ile ilgili programların gösterimini sağlamak,
 3. Yüksek Okulu tanıtıcı kaset veya CD’leri hazırlamak,
 4. Yüksek Okulun brifingini diğer birimlerden alacağı bilgiler doğrultusunda hazırlamak ve her ay bunu güncellemek,
 5. Yüksek Okul bünyesinde bulunan bilgisayar ve yazıcıların periyodik bakımlarının yapılması ve meydana gelebilecek arızaların kendi imkanları ile giderilmesi, kendi imkanları ile giderilemiyorsa kurum dışı imkanlarla bu arızaların giderilmesinin sağlanması,
 6. Birimlerin mevcut bilgisayar ve yazıcılarını kontrol etmek, gerekirse yenilerinin alınmasını sağlamak,
 7. Birimlerin ihtiyaç/mevcut değerlendirmesini yapmak, gerekirse birimler arasında bilgisayar ve yazıcı değişimi yapmak,
 8. Yüksek Okul eğitim, öğretim ve yönetim ile ilgili istatistiki bilgilerini tutmak ve değerlendirmek, gerekli grafik, çizelge ve panoları hazırlamak,
 9. Yüksek Okulun tanıtılması amacıyla bir web sayfası hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak,
 10. Öğrenci, öğretim elemanları ve personelin internetten faydalanabilmeleri için gerekli imkanları hazırlamak,
 11. Diğer ülkelerin Polis Eğitim Kurumları ve Üniversiteleri ile internet aracılığıyla irtibat kurulmasını sağlamak,
 12. Şube ve birimlerin ihtiyaç duyacağı yazılımları sağlamak,
 13. Yüksek Okul öğrenci adaylığı müracaat, değerlendirme ve seçme işlemlerinde ilgili birimlere teknik ve bilgi desteği sağlamak,
 14. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak .
İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ
 1. ​Okulumuz öğrencilerine ve teşkilat personel​ine Temel İlkyardım ile KBRN Tehdit ve Tehlikelerinde İlkyardım Kursu düzenlemek.
​​
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS