Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü

Giriş

İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ

 1. Büronun çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek, düzenlemek; hızlı, etkin, ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,
 3. Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,
 4. Çalışma ortamının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın bakımlı ve çalışır bulunmasını sağlamak,
 5. Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirleri geliştirmek ve üstlerine önermek,
 6. Emrinde çalışan personelin maddi ve manevi sebeplerden kaynaklanan psikolojik sorunlarını önceden tespit ederek, bu sorunlarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 7. Şube Müdürlüğü’nde bulunması gerekli evrakı dosyalayıp muhafaza edilmesini sağlamak,
 8. Şubenin brifingi ve istatistik bilgilerini hazırlamak ve güncelleştirilmesini sağlamak ve şube brifingini Bilgi İşlem Büro Amirliğine göndermek,
 9. Yüksek Okul birimleri arasındaki yazışmaları yürütmek,
 10. Şubenin diğer büroları arasındaki koordinasyonu sağlamak, büroların diğer şubelerle yapacakları yazışmaları sağlamak,
 11. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 SINIF​LAR AMİRLİĞİ

 1. Öğrencilerin idare ile olan ilişkilerini düzenlemek,
 2. Öğrencilerin devam durumlarını takip etmek, günlük zaman çizelgesine uyup uymadıklarını kontrol etmek, Yüksek Okul içinde ve dışındaki tutum ve davranışlarını izlemek, gerekli tedbirleri almak,
 3. Öğrencilerin izin, her türlü müracaat ve taleplerini izleyip uygun ve makul olanları Şube Müdürlüğü’ne intikal ettirmek,
 4. Öğrencilerin Yüksek Okul Rehberlik ve Danışman Büro Amirliği ile iletişim sağlamalarını koordine etmek,
 5. Sorumlu oldukları öğrencilerle toplu veya bire bir görüşme günleri tespit ederek, öğrencilerin ihtiyaç ve sorunları ile yakından ilgilenmek ve ilgili birimleri bilgilendirmek,
 6. Emir ve genelgeleri öğrencilere tebliğ etmek ve öğretmek,
 7. Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerini kontrol etmek,
 8. Öğrencilerin günlük yoklamalarını yapmak,
 9. Dershanelerin temizliklerini kontrol etmek, temizliğin devamını sağlamak,
 10. Öğrencilerin mesleki disipline uymalarını sağlamak ve bunları sürekli izlemek,
 11. Sınıf Komiserleri arasında işbölümü yapmak,
 12. Yüksek Okulda öğrencilerin katılımı ile yapılacak olan törenleri tertip ve idare etmek,
 13. Öğrenci nöbet çizelgelerini düzenlemek,
 14. Öğrencilerin yerleşim planlarını hazırlamak ve ilgili yerlere bildirmek,
 15. Mütalaalara nezaret edecek görevlileri belirleyerek, düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 16. Öğrencilerin yasaklanmış yayın ve eşya bulundurup bulundurmadıklarını tespit etmek amacıyla dershane, yatakhane ve öğrenci dolaplarında periyodik olarak arama ve kontroller yapmak,
 17. Sınıf defterlerinin öğretim elemanları tarafından müfredat doğrultusunda doldurulup doldurulmadığını ve derslere giren öğrenci sayısının doğru işlenip işlenmediğini kontrol etmek,
 18. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

SPOR VE ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ BÜRO AMİRLİĞİ

 1. İhtiyaç duyulan her türlü spor araç-gereçlerini temin ve muhafaza etmek, kullanım esnasında kırılan, bozulan, eskiyen ve kaybolan spor malzemeleri ile araçlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,
 2. Senaryoların uygulanmasında kullanılacak olan malzeme ve kostümleri temin etmek, depolanmasını, bakımını ve temizliğini sağlamak,
 3. Spor Salonu ve tesislerini bakımlı, tertipli, temiz ve kullanılır halde bulundurmak ve eksiklikleri gidermek,
 4. Öğrencilere, mesleki beceriler için gerekli hareketleri yapabilecek, vücut esnekliği kazandırıcı faaliyetlere zemin ve imkan hazırlamak,
 5. Öğrencilerin çeşitli spor branşlarında spor yapması için gerekli düzenlemeleri yapmak, Yüksek Okulu spor müsabakalarında temsil edecek takım ve sporcuları tespit etmek ve öğrencileri bu müsabakalara hazırlamak,
 6. Sınıflar arası veya mahalli kuruluşlarla spor müsabakaları tertiplemek suretiyle, Polis-Halk ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkıda bulunmak,
 7. Öğrencilerin mesleki eğitim ve öğretimlerinin yanı sıra kültürel konulardaki faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak,
 8. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla planlama yapmak, Müdür’ün uygun bulduğu etkinlikleri uygulamak,
 9. Öğrencilerin mesleki, fikri ve edebi çalışmalarını değerlendirmek, bu amaçla sergi açmak ve yarışmalar düzenlemek,
 10. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi için Yüksek Okul dışı imkanları tespit ve teklif etmek,
 11. Yüksek Okul boru ve trampet takımının araç-gereç, malzeme ve eğitim ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek,
 12. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

DERS ARAÇLARI BÜRO AMİRLİĞİ

 1. Ders kitaplarını Akademiden temin etmek, gelen kitapları dağıtmak, eğitim dönemi sonunda toplamak,
 2. Yüksek Okul birimlerinin kamera çekimleri ile baskı işlemlerini yapmak,
 3. Özel dershane ve laboratuar için gerekli olan eğitim araç ve gereçlerini temin ve muhafaza etmek,
 4. Eğitim ve öğretimin verimli bir şekilde sürdürülmesi için özel dershane ve laboratuarların gerekli şekilde donanımını sağlamak,
 5. Derslerle ilgili konularda Akademi tarafından gönderilen senaryolara ilişkin video, bant, CD, VCD gibi materyalleri arşivlemek ve uygulanmasını sağlamak,
 6. Kullanım sırasında kırılan, bozulan, kaybolan malzemeler için gerekli işlemi yapıp, evrakını hazırlamak,
 7. Dersler dışında öğrencilerin istifade edebileceği diğer yardımcı eğitim araçlarını temin etmek, onların mesleki bilgilerini arttırmak,
 8. Görsel materyallerin arşivini yapmak,
 9. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

YATAKHANE BÜRO AMİRLİĞİ

 1. ​​​Yatakhanenin temiz tutulmasını ve demirbaş eşyanın amaca uygun ve dikkatli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 2. Sınıflar Amirliğince hazırlanan öğrenci yerleşim planlarını uygun yerlere asmak,
 3. Yatakhaneye ait demirbaş eşyaların hasara uğraması veya eskimesi halinde bunları tespit edip yenilenmesini sağlamak,
 4. Yatakhanede idarece kabul edilmiş kişilerden başkalarının kalmasını önlemek,
 5. Öğrencilerin yatakhane talimatında belirtilen hususlara uymalarını sağlamak,
 6. Yatakhanede tertip ve düzenin sağlanması için gerekli tedbirleri almak
 7. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS